INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

PREAMBULE

 1. Tato informace slouží pro všechny fyzické osoby, které předávají své osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ke zpracování a uchování správci osobních údajů – společnostem Moravio, IČO: 29265266, sídlem Kukučínova 799/10, 709 00 Ostrava – Hulváky a ShopSys s.r.o., IČO: 27790487, sídlem Koksární 1096, 702 00 Ostrava - Přívoz (dále společně obě společnosti jen „Správce“) v rámci pořádání konference Barcamp Ostrava 2018 (dále jen „konference“).
 2. Informace je poskytována zejména těmto kategoriím subjektů osobních údajů
  • Účastníkům konference
  • Přednášejícím na konferenci
  • Osobám odebírajícím newsletter týkající se konference
 3. Požadavek na sdělení Osobních údajů, jejich uchování, zpracovávání či předávání třetím osobám jakož i ochrana Osobních údajů se ze strany Správce provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „GDPR“).

II.

INFORMACE O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává a zpracovává pouze Osobní údaje, které jsou nutné pro řádný výkon své činnosti v rámci organizátorství konference, a to pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených zákonných titulů:
  1. Osobní údaje účastníků
   • Účely evidenční a možnost identifikace účastníka v rámci prezence a umožnění vstupu na konferenci
   • oprávněný zájem Společnosti coby zaměstnavatele – pro účely evidenční a možnost kontaktovat uchazeče o zaměstnání či obdobný pracovní vztah (zákonný titul: plnění závazků ze smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
  2. Osobní údaje přednášejících
   • Oprávněný zájem správce
  3. Osobní údaje odběratelů newsletteru
   • Možnost splnění závazku Správce zasílat newslettery týkající se konference odběrateli na kontaktní elektronickou adresu, která jím byla poskytnuta (zákonný titul: plnění závazků Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
  Dále pak vždy pro účely, ke kterým byl ze strany subjektů osobních údajů poskytnut Správci souhlas (zejména prostřednictvím registračních formulářů nacházejících se na www.barcampostrava.cz).
 2. V případě, že bude Správce užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v odst. 1, neprodleně poskytne subjektu osobních údajů informaci o tomto jiném účelu a další nezbytné informace, popřípadě si od subjektu osobních údajů předem vyžádá souhlas k takovému užití, není-li účel tohoto užití na základě jiného zákonného titulu správce osobních údajů.
 3. Osobní údaje budou Správcem poskytnuty těmto třetím osobám: pořadatelé konference, kterými jsou zejména zaměstnanci a spolupracující osoby správce
 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 5. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 6. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání konference a poté po dobu maximálně 2 let za účelem kontaktování subjektu Správce o dalších akcích Správce. Tato doba se může lišit u jednotlivých souhlasů subjektu.

III.

NAKLÁDÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává Osobní údaje a zajišťuje jejich ochranu v souladu s přijatou vnitřní směrnicí, která je vypracována na základě GDPR a souvisejících předpisů.
 2. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má každý subjekt osobních údajů tato práva:
  • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce
   • Subjekt osobních údajů si může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byly Osobní údaje získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování,
   • Právo získat kopii všech Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů
   • Subjekt osobních údajů může požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů
   • Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) byla vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů
   • dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) je popírána přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů je vznesen požadavek zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, (iv) nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem subjektu osobních údajů, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST Osobních údajů,
   • právo získat Osobní údaje, které byly poskytnuty Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, taktéž Společnost tyto Osobní údaje předá na pokyn subjektu osobních údajů jinému správci.
  • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování Osobních údajů
   • možnost u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů, což zapříčiní, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu osobních údajů.
 3. Veškerá svá práva dle odst. 2 je možno uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@barcampostrava.cz .
 4. Nebudou-l ze strany Správce splňovány požadavky na zpracování a ochranu Osobních údajů a/nebo bude docházet k porušování či ohrožování práv subjektu osobních údajů, má tento právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.

V Ostravě dne 21.9. 2018

Josef Řezníček

Lepidus s.r.o.

Mé největší podnikatelské mýty, které brání růstu firmy

Souhrn mých životních podnikatelských chyb a mýtů, které se dějí většině lidí, kteří podnikají, a jak s nimi bojovat. Proč mnoho z nás, kteří si myslí, že podnikají, jsou ve skutečnosti “jen” zaměstnanci a co nám brání vybudovat opravdovou firmu (nápověda: je to náš mozek). Povídání ze života, které jsem ještě nikde nevyprávěl.

Jakub Michl

Patentoid - ochranná známka snadno

3 fuckupy, když registrujete ochrannou známku

Prozradím 3 fuckupy, kterým byste se měli vyhnout, když chcete získat ochrannou známku na logo, název, či slogan.

Jan Kalianko

E-shop konzultant | Czech On-line Expo | E-shop klub

Najděte procesy, které vás brzdí a stojí moc peněz!

Procesní řízení zní hodně honosně, ale ve skutečnosti je to "jen" nastavení pravidel, jak se ve firmě (e-shopu) bude co dělat. Od příjmu zboží, přes skladování, expedice, zadávání do katalogu, marketing, komunikaci se zákazníky... Správný majitel e-shopu ale také ví, že procesy jdou pořád zlepšovat a i malými změnami za pár korun jde ušetřit hromadu peněz. Stejně tak lze snížit rapidně chybovost či zkrátit časovou náročnost, což opět přináší či spíše šetří peníze. V přednášce otevřu problematiku procesů, které sice vypadají strašně složitě, ale nejsou. Ukáži vám, proč něco takového nastavit a pokud už to děláte, tak kde a jak hledat slabá místa a úspory.

Sandra Vítková, Kristýna Dekická

Swanky, spolek

Smart Kids = Smart City

Multiplikovaný efekt. Chytré dětí. Chytré město. Vzdělávání dětí v oblasti informačních technologií a hravé vědy a techniky. Přednáška ze zkušenosti zakladatelek spolku Sandry Vítkové a Kristýny Dekické. Před čtyřmi lety jako první v Ostravě zorganizovaly kempy pro děti se zaměřením na hravou vědu a techniku. V letošním roce spoluorganizovaly kemp se zaměřením na informační technologie. V digitalizaci a dětech je budoucnost. SMART KIDS = SMART CITY!

Vladimír Voda

Water Media

Efektivní multikanálová komunikace

Zefektivněte e-mailový marketing propojením s facebookem, messenger boty, push notifikacemi či SMS marketingem. Praktické tipy a příklady, jak komunikovat napřič kanály. K vyzkoušení fukcní bude k dispozici fiktivní e-shop.

Michał Weiser

Novanta inc.

Focus

Digitální doba. Krádež finančního obnosu ma na náš život menší dopad než ztráta pozornosti. Kam tím směřujeme? Jak se tomu vyhnou a žít lépe - ve zkratce a příkladech.

Stanislav Vavřík

MLMkouč

Nejčastější chyby, když propagujete své MLM na sociálních sítích.

Nejčastější chyby, když propagujete své MLM na sociálních sítích. Případová studie a praktické ukázky z prvního ročníku MLM kouče. Jde o tajnou skupinu na Facebooku kde je okolo 450 aktivních lidí, kteří propagují různé MLM produkty. Je s podivem, kolik je v MLM projektech manažerů a leaderů, kteří neumí využít moderní on-line nástroje a postupy pro účinnou propagaci. - Dozvíte se nejčastější chyby na osobních profilech - Na FanPage stránkách propagující MLM - Fatální chyby při propagaci MLM skupin A dostanete praktické návody jak to dělat lépe. Například: - Kde brát inspiraci na virální příspěvky? -Jak si budovat osobní brand na Sociálních sítích? - Jak získat správné lidi do vašeho týmu?

Edita Dostálová

Redbit s.r.o.

Týmové role - co jsem se dozvěděla z testování 250 lidí a týmů

Proberu zajímavé příklady z praxe, osobní příběhy, syndrom vyhoření a boj s perfekcionismem. Které role se milují a nesnáší. Jak naplno využít schopností týmu. Jak napsat lákavý inzerát pro nábor zaměstnanců. Pro zájemce bude i možnost testování.

Lubor Malý

WORKOHOLIX s.r.o.

Rozdíl mezi středočeským a severomoravským marketingem na 154 slajdech aneb Jsem Workoholix

To se nedá popsat, to se musí zažít :-)

Pavel Szabo (Digitramp.cz)

Z kancelářské krysy nezávislým digitálním nomádem

Být programator ve firmě je fajn. Byt ale na pláži v Thajsku, na poušti v Maroku, ve Vietnamu na motorce, v Kambodži na pyramidě, je ale mnohem lepší. V batohu stačí pár věcí a notebook. Být na volne noze není dnes tak složité, chce se to ale rozhodnout, udělat správné kroky a bojovat. Odměna je úžasná! Bude žít a ne jen přežívat v kanceláři od devíti do pěti.

Martin Folta

E LINKX a. s.

Negativní prostor na webu aneb nechejte oči nadechnout

I weby se neustále mění a podléhají různým trendům. Doba, kdy jsme cílili na sdělení maximálního množství informací hned na první stránce, je dávno fuč. Podle současných trendů webdesignu se cílí primárně na velikou typografii, postupné dávkování informací a kvalitní obsah (typografický i obrazový). Obecnou zásadou používání negativního prostoru je ponechání zcela prázdného prostoru a umocnění tak výsledného dojmu, aby emoce mohly proudit volným způsobem. Zkrátka, naučme se tvořit weby tak, aby uživatele zasáhly přímo do jeho duše.

Daniel Nytra

Daniel Nytra

Emailový marketing v roce 2019

Kam směřuje emailový marketing v roce 2019? Jaké nástroje používat a čemu se vyvarovat? Je leadscoring důležitý a co na to GDPR? Co dělají firmy dobře nebo špatně pro objednávky? Jak s tím souvisí obsahový marketing? Přednáška je určená malým a středním podnikatelům, marketingovým expertům a všem, co by rádi znali možnosti luxusního prodeje skrz email.

Ladislav Vitouš

11 tipů, jak zatočit s prokrastinací

Prokrastinace občas sužuje každého z nás a zvlášť pokud pracujete na volné noze, dokáže být pořádně nepříjemná. Pročetl jsem desítky návodů a knih, jak se s prokrastinací vypořádat, testoval na vlastní kůži všechny možné přístupy a dal pro vás dohromady 11 tipů, které opravdu fungují.

Jan Řezáč

House of Řezáč, s.r.o.

Uživatelský výzkum

Podnikáte? Plánujete strategii? Chcete redesignovat web nebo vytvořit nový produkt či službu? Pak potřebujete porozumět lidem tam venku. Nebo mít hromadu štěstí.

Petr Joachim

Kiwi.com

The ultimate guide to your life

to be added later

David Mareček

Za lepší weby! Nejčastější faily na webech, jak je odhalit a odstranit

Už toho mám dost! Přes tři roky se věnuji UX a optimalizaci konverzního poměru. V úvodu téměř každého projektu, stále dokola, narážím na ty stejné chyby. A tak jsem zahájil tažení #zalepsiweby, v rámci kterého vám ukáži ty nejčastější faily, na které na webech narážím, jak je můžete objevit a odstranit, abych to nemusel dělat já.

Honza Pobořil

Jak dělám CI s Dockerem a GitLabem

U většiny projektů pracuji ve workflow issue → GIT větev → feedback z nasazené větve → merge request → nasazení do produkce. Vše automaticky, včetně testování každé větve a commitu. Ukážu jak pro to používám Docker, GitLab a Rancher, ale zaměřím se na principy, takže získáte inspiraci co si můžete postavit i pomocí jiných nástrojů. Vývojářským týmům, kteří chtějí zlepšit automatizaci deploymentu, testování a začít konečně používat GIT větve naplno.

Jarek Mikeš

Digitální podnikání a inspirace

Moderní technologie a internet vytvořily nová odvětví v podnikatelském prostředí - digitální podnikání. Podnikatelé jsou konfrontování nově vznikajícími obory jako jsou UX/UI, datamining, social media specialist, ale také i novými technologiemi mezi které patří platební brány, API, datové můstky. Práci jim mají ulehčovat SaaS nástroje a aplikace, kterých vyrostlo jako hub po dešti. Do toho musí řešit svoji digitální stopu a influence. Přidává se k tomu digitalizace veřejné správy, a GDPR nařízení on-line sektoru. Pracovní síla přechází do tzv. HomeOffice režimů a freelanceři na volné noze se čím dál více hlásí k digitálnímu nomádství. Poďme se podívat na digitální podnikání komplexně, v čem se liší od "klasického" businessu a co by měl takový digitální podnikatel zvládat a znát, aby uspěl v digitalizované době.

Petr Bela

Flex Fitness

Jak to chodí v Techstars

Letos na jaře jsme se zúčastnili jednoho z nejprestižnějších technologických akcelerátorů na světě - Techstars Boulder. V přednášce popíšu, jak to celé probíhalo, koho jsme potkali, co se dozvěděli, a přidám pár rad, jak se tam dostat.

Marek Mencl

Pábení s.r.o.

Design Sprint na praktických ukázkách z ČR.

V Pábení jedeme Design Sprinty už druhým rokem a máme “odžitou” celou řadu projektů. Byl jsem u toho, když jsme Sprintem úspěšně otevřeli cestu k novému digitálnímu prodejnímu kanálu. Zažil jsem, jaké to je, když Sprint nenaplní očekávání a spolupráce s klientem pak vede nejen k oboustranné frustraci, ale i k ukončení dlouhodobé spolupráce. Z obou extrémů si odnáším zásadní poznání, o které se s vámi chci podělit. Na co se můžete těšit? Na konkrétní ukázky z českého prostředí a taky úspěchy i průšvihy, kterými jsme si během lazení metodiky prošli. Ukážu vám, jak se na Design Sprint připravit, jak z celého týdne vytěžit maximum a také jakým způsobem na něj navázat v další (spolu)práci.

Honza Pobořil

Docker umírá a proč je to dobře (bez hejtů)

O firmě Docker Inc., jejím byznys modelu a jak do toho zapadá open source. Proč firma bojuje o přežití a jak si "nachali vzít" svůj produkt. A proč z toho může technologie Docker vyjít ještě silnější. Pro vývojáře, dev-opsáky i managery, kteří na Dockeru závisí nebo chtějí záviset.

Karel Dytrych

Freelo

Automatizace v praxi - když mikrotým doručuje za celý regiment 💪

Na konkrétních příkladech ukážu, co vše ve Freelu automatizujeme a díky čemu jsme schopní i v mikrotýmu konkurovat zahraničním gigantům. Co půjde, dám ke stažení :-) - Vývoj – kód se sice sám nenapíše, ale automatizovat se toho dá plno - Účetnictví – jednoduché skripty se nám starají o příjmy i výdaje a účetní firma nás miluje ;-) - Pravidelné firemní procesy - Jak děláme Sales bez obchodníků - Chytrá komunikace – chat, slack, emailing a mnoho dalšího… no bullshit, jen užitečnej matroš!

Michal Voják

AW-dev

Nebuďte šneci, buďte jaguáři a bojujte s konkurencí rychlostí

Každou sekundu čekání přicházíte o 7 % konverzního poměru. Na každý web na mobilu čekáme průměrně 8 sekund. Zákazníci ale čekat nechtějí. Ukážeme vám, jak jsme udělali web, který se načte v mžiku. Odhalíme nejčastější chyby a vysvětlíme zda AMP je něco, co je třeba řešit. Pokud chcete být formule jedna mezi weby, tuhle přednášku si nesmíte nechat ujít.

Petra Stupková

Mgr.Petra Stupková, advokátka

Machine learning, roboti..je to vůbec legální?

Umělá inteligence, roboti, machine learning. Podle některých zdrojů bude celosvětový ekonomický dopad v roce 2025 dosahovat výše až 4,5 bilionu dolarů ročně. To je balík peněz a my budeme jeho součástí. Je ale vůbec legální například umělá intelingence marketingu? Kdo nese odpovědnost za "rozhodnutí robota"? Bude snad k případnému soudu postaven samotný počítač jakožto svébytná osoba? Ignorovat pravidla se nemusí vyplatit. A kdo je nezná, toho ani robot nevytrhne. Michel Knight se mnou sice nepřijde, ale i tak rozebereme řadu otázek, které se týkají svébytných technologií z pohledu jejich legálnosti.

Miroslav Novosvětský

MobileSoft s.r.o.

Z korporátu k vlastnímu podnikání

Je to víc než 6 let co jsem se odstřihl od pomyslného lana pravidelného příjmu a vydal se trochu do neznáma. S cílem už dělat jen věci o kterých si myslím, že dávají smysl a něco přinášejí jsem se v korporátu rozloučil, na měsíc odjel do Indie a po návratu se s čistou hlavou začal s kolegou věnovat tvorbě mobilních aplikací. Od té doby jsme z původní spolupráce 2 lidí vyrostli do velikosti střední firmy. Dnes máme vlastní aplikace na Google Play, spolupracujeme s celou řadou zajímavých zákazníků a hlavně děláme aplikace, které nás baví a dávají smysl - ostatní si totiž můžeme dovolit odmítnou a nedělat. Během přednášky bych se chtěl poděli o důvody, které mě ke změně vedly a co všechno jsme museli udělat, než jsme se dostali k současnému MobileSoftu, který zásobuje zajímavou prací okolo 15 lidí.

x