INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

PREAMBULE

 1. Tato informace slouží pro všechny fyzické osoby, které předávají své osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ke zpracování a uchování správci osobních údajů – společnostem Moravio, IČO: 29265266, sídlem Kukučínova 799/10, 709 00 Ostrava – Hulváky a ShopSys s.r.o., IČO: 27790487, sídlem Koksární 1096, 702 00 Ostrava - Přívoz (dále společně obě společnosti jen „Správce“) v rámci pořádání konference Barcamp Ostrava 2018 (dále jen „konference“).
 2. Informace je poskytována zejména těmto kategoriím subjektů osobních údajů
  • Účastníkům konference
  • Přednášejícím na konferenci
  • Osobám odebírajícím newsletter týkající se konference
 3. Požadavek na sdělení Osobních údajů, jejich uchování, zpracovávání či předávání třetím osobám jakož i ochrana Osobních údajů se ze strany Správce provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „GDPR“).

II.

INFORMACE O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává a zpracovává pouze Osobní údaje, které jsou nutné pro řádný výkon své činnosti v rámci organizátorství konference, a to pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených zákonných titulů:
  1. Osobní údaje účastníků
   • Účely evidenční a možnost identifikace účastníka v rámci prezence a umožnění vstupu na konferenci
   • Oprávněný zájem Společnosti coby organizátora - zasílání bližších pokynů týkající se účasti na konferenci a na programu (vč. výzvy účastníků k hlasování o náplni konference)
  2. Osobní údaje přednášejících
   • Oprávněný zájem správce - možnost identifikace přednášejícího a komunikace v rámci přípravy jeho přednášky
  3. Osobní údaje odběratelů newsletteru
   • Možnost splnění závazku Správce zasílat newslettery týkající se konference odběrateli na kontaktní elektronickou adresu, která jím byla poskytnuta (zákonný titul: plnění závazků Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
  4. Osobní údaje sponzorů/partnerů konference (či kontaktních osob sponzorů/partnerů)
   • Možnost splnění závazku Správce poskytnout protiplnění za poskytnutou finanční odměnu včetně komunikace ve věcech organizačních (zákonný titul: plnění závazků Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
  Dále pak vždy pro účely, ke kterým byl ze strany subjektů osobních údajů poskytnut Správci souhlas (zejména prostřednictvím registračních formulářů nacházejících se na www.barcampostrava.cz).

  Správce může v souvislosti s pořádáním či propagace konference nakládat s fotografiemi či audiovizuálními díly, na kterých mohou být zachyceny všechny výše uvedené subjekty osobních údajů. Takovéto jednání spadá především pod právní úpravu zákona č.89/2012 Sb. K tomuto Správce uvádí, že byly všechny subjekty osobních údajů o zachycení a zpracování podobizny před vstupem na akci upozorněny prostřednictvím registračního formuláře a vstupem na akci poskytnuly svůj konkludentní souhlas. Naplní-li pořízení fotografie znaky nakládání s osobními údaji podléhající GDPR, platí, že se jedná o oprávněný zájem Správce coby organizátora a propagátora konference za situace, kdy je pořizování fotografií či audiovizuálních záznamů legitimně očekáváno a předpokládáno.
 2. V případě, že bude Správce užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v odst. 1, neprodleně poskytne subjektu osobních údajů informaci o tomto jiném účelu a další nezbytné informace, popřípadě si od subjektu osobních údajů předem vyžádá souhlas k takovému užití, není-li účel tohoto užití na základě jiného zákonného titulu správce osobních údajů.
 3. Osobní údaje budou Správcem poskytnuty těmto třetím osobám: pořadatelé konference, kterými jsou zejména zaměstnanci a spolupracující osoby správce
 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 5. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 6. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání konference a poté po dobu maximálně 2 let za účelem kontaktování subjektu Správce o dalších akcích Správce. Tato doba se může lišit u jednotlivých souhlasů subjektu.

III.

NAKLÁDÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává Osobní údaje a zajišťuje jejich ochranu v souladu s přijatou vnitřní směrnicí, která je vypracována na základě GDPR a souvisejících předpisů.
 2. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má každý subjekt osobních údajů tato práva:
  • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce
   • Subjekt osobních údajů si může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byly Osobní údaje získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování,
   • Právo získat kopii všech Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů
   • Subjekt osobních údajů může požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů
   • Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) byla vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů
   • dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) je popírána přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů je vznesen požadavek zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, (iv) nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem subjektu osobních údajů, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST Osobních údajů,
   • právo získat Osobní údaje, které byly poskytnuty Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, taktéž Společnost tyto Osobní údaje předá na pokyn subjektu osobních údajů jinému správci.
  • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování Osobních údajů
   • možnost u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů, což zapříčiní, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu osobních údajů.
 3. Veškerá svá práva dle odst. 2 je možno uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@barcampostrava.cz .
 4. Nebudou-l ze strany Správce splňovány požadavky na zpracování a ochranu Osobních údajů a/nebo bude docházet k porušování či ohrožování práv subjektu osobních údajů, má tento právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.

V Ostravě dne 21.9. 2018

Martin Barna

Martin Barna

Jak i za monitorem zhubnout a nepos*at se z toho

V roce 2012 na Zemi poprvé zemřelo více lidí na problémy spojené s obezitou než hlady. Zhruba od roku 2006 do roku 2016 se doba, kterou lidé stráví v sedě z 5,7 na 6,4 hodin. Můj cíl je ukázat lidem, že to jde i jinak. Že to jde i bez dlouhých hodin s činkami ve fitku. Ukázat, že stačí jen pár cviků a pár návyků, aby vás lifestyle vypadal úplně jinak. Pojďte do toho se mnou.

Arcadebulls

Twitch streamer a Tvář Českého Twitche

Twitch a streamování

Amazon, Facebook a Microsoft se pere o publikum a nadvládu nad streamováním. Co lidi baví na tom koukat na lidi jak hrají hry? Jaké je to být streamerem? Dá se tím uživit? A co je to sakra ten Twitch?

Filip Ulík

ComGate

ComGate: Od kódu pod víčkem limonády k platební instituci pod dohledem ČNB.

Příběh firmy, která je už skoro dvacet let permanentním startupem. Jak jsme poskytovali spotřebitelské SMS soutěže a kvůli nim si pořídili call centrum a logistický sklad ... a nakonec jsme se stali finanční institucí. Co jsme se naučili, a co se stále ještě učíme.

Tomáš Rygl

UTB - Fakulta multimediálních studií

Hackni své zdraví, štěstí a produktivitu appkou

Chtěl/a bys získat nějaké tipy na aplikace, které ti pomohou zvýšit štěstí, produktivitu, ale i zdraví? Jmenuji se Tomáš Rygl a chci ostatním pozitivně ovlivňovat život, aby náš svět byl lepší místo. Právě proto na této přednášce propojím vědecké studie, své zkušenosti v oblasti koučování a vzdělávání s oblibou v technologiích. Tak neváhej hlasovat a přijít. Budu se na tebe těšit.

Petra Dychusová + Barbora Jurová

PDigit

Proč se vyplatí vystoupit z davu, aneb jak být jiný

Vyplatí se volit extravagantní řešení? Jsou situace ve kterých by vás ani nenapadlo, že na malém detailu záleží. Máme pro vás tipy podložené vlastními zkušenostmi, které nám pomohly vystoupit z davu a to nejen v onlinu, ale i v podnikatelském prostředí. Chcete se odlišit, získat více kontaktů, zaujmout...prostě BÝT VIDĚT? Pojďte to s námi probrat na Ostravský Barcamp.

Lucie Haberlová

CleverStart

S letadlem k pyramidám

4 hodinový pracovní měsíc, blog a chuť potvrdit si teorii, že MLM je jen "trochu jiný affiliate", co se dá dělat jako nenáročná bokovka. Čistě online a s rovnými zády (bez toho, aby vám kamarádi přestali zvedat telefon).

Ukážu vám strategii, se kterou jsem se jen díky blogu dostala z nuly na nejvyšší provizní pozici. Bez toho, abych jedinkrát zvedla telefon (nebo zadek z kanceláře) - a bez přímého prodeje. Stačila mi dobrá strategie, kterou zná každý affilák - a čas na napsání jednoho či dvou článků měsíčně.

Nebojte, nebudu vás lanařit do sítě. Ale řeknu vám, proč byste znovu ožívajícímu MLM měli věnovat pozornost a kudy do něj vede cesta online. Taková, za kterou se nebudete muset stydět.

PS: devadesátkovým MLM praktikám už naštěstí odzvonilo - a já sama je nesnáším. O tom, jak uvrtat co nejvíc lidí do "letadla" a usadit se na vrcholku výdělečné pyramidy, si povídat opravdu nebudeme. Když nevyhrají všichni, nevyhrává nikdo.

Vladimír Voda

Water Media

Vendor marketing

Zajímá vás, co je vendor marketing? Jaké možnosti nabízí vendor marketing mezi dodavateli a prodejci? Víte, že spolupracovat mohou jak dva vendoři, tak prodejci, ale nevíte jak? Jste prodejci a chtěli byste monetizovat svá data v praxi a zajímá vás jak? Pak jste na správném místě.

David Věžník

kopnu.to

Marketing v češtině ≈ čeština v marketingu

Je marketing v češtině vždycky skutečně v češtině? Je čeština v marketingu vždycky češtinou? A zajímá to někoho? A má marketéry zajímat, jestli jsou facebookové posty pro jejich klienty gramaticky správně? A proč? Otázky, samé otázky…

Ladislav Vitouš

Lidé vs. roboti aneb Kdy nám stroje seberou práci?

Automatizace, umělá inteligence, roboti. To co bylo dříve námětem sci-fi knížek, je dnes už dávno skutečností. Jaká je budoucnost lidské práce a jak se bránit tomu, aby vám roboti nesebrali obživu? Přináším pohled nejen z oblasti PPC kampaní, které už jsou dnes do značné míry optimalizované pomocí umělé inteligence, ale zamýšlím se také nad obecnějšími aspekty tohoto kontroverzního tématu.

Přednáška je určena každému, kdo zvažuje volbu budoucího povolání, ale i všem, kdo se zajímají o moderní technologie a trendy. A také všem, se zájmem o PPC.

Jakub Čubík

eSport na univerzitách už není sci-fi

Patří eSport do vysokého školství? Můžou univerzity, studenti a věda vstoupit do světa počítačových her? Co říká akademická sféra na začlenění gamingu do normálního života? Toto téma s vámi probere Ing. Jakub Čubík, Ph.D. působící na VŠB-TUO jako asistent pro vědu a výzkum v oblasti využití optických vláken na nekomunikační aplikace, ale také je jedním ze zakladatelů organizace ESA a hrdým vedoucím první eSportové učebny v ČR.

Markéta Ubíková

digitální koučka a lektorka digitálních dovedností

Digitální minimalismus

Jsme zahlceni. Valí se na nás informace, dezinformace, zprávy, emaily, vzkazy, obrázky, videa…nikdy nekončící proud. Neustále na nás něco pípá, bzučí, odvádí naši pozornost.

Řešení se jmenuje digitální minimalismus. Pojďme společně krok za krokem projít principy digitálního minimalismu a dejte svůj digitální svět do latě.

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN:

Máte telefon plný cool aplikací? Super rychlý internet? Našlapaný počítač? Přesto zapomínáte odpovědět na emaily, nemůžete v počítači najít důležitou informaci, marně z hlavy dolujete důležité heslo nebo zapomenete dojít k zubaři? Pak přesně pro vás je tento workshop.

ANOTACE:

Společně si osvojíme principy digitálního minimalismu a ukážeme si, jak do chaosu vnést pořádek a hlavně klid. Budeme postupovat krok za krokem a ukážeme si jak čistit jednotlivé oblasti vašeho digitálního světa. Cílem workshopu je ukázat vám směr a namotivovat vás udělat si ve svém digitálním světě pořádek.

VÝSLEDEK:

Z workshopu si odnesete soubor jednoduchých kroků, které vám pomohou aplikovat digitální minimalismus do praxe. Také se dozvíte na co si dát pozor a jak postupovat, aby se vám digitální minimalismus dařilo udržovat dlouhodobě.

Eva Čejková

Testuj.to s.r.o.

Mikro-influenceři a komunity jako “Change Agents”

Doporučení bylo vždy tím nejkvalitnějším obchodním otvírákem. V on-line světě se často skrývá za recenzí, které se pokouší vytvářet každý, kdo ve světě e-commerce něco znamená. V rukách influencera se doporučení proměňuje na zásadní marketingový nástroj. Eva se prostřednicvím práce se specifickou skupinou mikro-influencerů dostává dále v trendu glokalizace postaveném na důvěře k těm, co známe.

Martin Lévay

Jak správně sedět u počítače

Jak vzniká bolest a únava při práci u počítače? Přednáška pro ty, kdo jsou po práci u počítače unaveni a trápí je bolesti zad. Také pro ty, co chtějí sedět lépe, ale neví jak na to. O své zkušenosti se podělí člověk, který přes deset let testoval poučky o dlouhodobém sezení sám na sobě.

Marek Růžička

Water Media

Gamifikace v chatbotech a e-mail marketingu

Nová doba si žádá nové postupy. Na přednášce uvidíte praktické tipy jak tvořit newslettery s prvky gamifikace, které zákazníci budou chtít otevírat a jak se postavit k tvorbě interaktivních chatbotů, kteří opravdu šetří čas vám i zákazníkům.

Petr Andrýsek

Co-founder & CMO at Madmonq | Esports investor | Chief Shark at Socialsharks

Hry > (hudební + filmový průmysl)

Hraní her je budoucností zábavního průmyslu a nositelem spousta zajímavých inovací. Petr po 10 letech v social media investuje do esport a gaming trhu a poví nám proč. Jak velká je v hraní her příležitost? Kolik se v tom točí peněz? Na čem se vydělává? Bude esport na olympiádě a je to vůbec sport?

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

hejtman Moravskoslezského kraje

From Coal Mining to Data Mining

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje a zároveň poslanec Parlamentu České republiky, bývalý rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, představí ve své přednášce potenciál a technologickou budoucnost našeho regionu.

Marek Mencl

Pábení

Od tvorby obsahu ke změnám v organizacích

Pět let nasloucháme, tvoříme a doručujeme komunikační, marketignová a strategická řešení. Jak jsme třikrát změnili směr našeho podnikání. Jaké kritické momenty jsme museli překnonat a co jsme si z toho odnesli?

Jarka Kořená & Šárka Skopalová

Women Leaders

Jak překonat syndrom "Nejsem dost dobrý/á"

👉 "Nejsem dost dobrý/á" syndrom: Co to je a jak se mu postavit 👉 Obavy jako negativní faktor chování 👉 Strach ze selhání 👉 Osobní vize a proč na ní záleží

Edita Dostálová

Redbit s.r.o.

Skutečné ukázky práce s týmem, žádný bullshit! Pozdní příchody řešit hrou?

Jak říkat negativní kritiku v týmu ? Jak řešit pozdní příchody tak, aby to bavilo a motivovalo? Čeho se vyvarovat, co se v osvědčilo v praxi.

Jana Trdá

Testování a rehabilitace ve VR

Virtuální a rozšířená realita patří i mezi firmami o stále žádanější High-tech. Důvodů je mnoho, například snaha vyhovět Průmyslu 4.0, zefektivnit procesy, firemní PR, zapracovat lépe zaměstnance, více je zapojit do vzdělávání. V prezentaci společnosti VIRTUAL REAL LIFE se dozvíte o produktech ve virtuální realitě pro testování zaměstnanců do výroby a pro rehabilitaci nechodících pacientů. Jak apliakce vznikaly a jaké výsledky prozatím přinesly.

Martin Kuchař

Smart Contracts - smlouvy bez papírů 📝

Jak nahradit papírové smlouvy 📝chytrým, bezpečným, rychlým a transparentním systémem, který odpovídá 21. století? Jde to!

Daniel Střelec

Proč potřebujete kodéra

Kodér je člověk, co nemá na to dělat programátora, HTML a CSS je pro lamy, kódovat weby může každý...podobné názory jsem za dvacet let praxe slýchal často.

Pojďme se ale podívat, jak je to doopravdy. Co všechno musí kodér zvládat, proč ho potřebujete ve svém týmu a jak může pomoci ostatním - není toho málo.

Radek Šimčík

Jak na stres?! V klidu a lehce...

Chceš jednoduchou techniku, která pomáhá miliónům lidí se stresem? Funguje jako prevence, ale také pomáhá rozpustit současný stres, který už v sobě máme. Technika je pro každého, jak mladé, tak i ty starší. Podpořena stovkami vědeckých studií. Může pomoci se soustředěním, pamětí, kreativitou, (mentální) stabilitou, ale také se sportovními výkony a zdravím obecně.

Motto techniky: „Čím míň se snažíš, tím líp to funguje; čím míň se snažíš, tím víc zíškáš"

Irena Pláteníková

Czechitas

Czechitas nejsou banány

Co je to Czechitas?

O vzdělávání žen. O inspirování dětí. O IT pro začátečníky.

Jak se po pěti letech vede české neziskovce, která ročně školí tisíce lidí.

V Ostravě komunitu tvoří srdcaři, proto nás to baví. <3

Andrea Grigerová

Psychologie fontů

Můžu výběrem písma ovlivnit to, jak se lidé rozhodnou?

ak může font vyhrát volby, stát se ikonou města nebo přilákat do restaurace?

Ukazuji lidem, že fonty je ovlivňují každý den. 4 roky zkušeností, více než 300 konzultací s klienty, workshopy pro grafiky a markeťáky, kde učím vybírat fonty podle jasných kritérií a ne podle nálady nebo intuice. To vše mi umožňuje mapovat možnosti a využití tohoto úžasného nástroje neverbální komunikace.

Během toho všeho jsem hledala, testovala a nacházela odpovědi na otázky: "Vnímáme fonty všichni stejně?" "Mohou fonty vzbudit emoce?" "Můžu výběrem fontů ovlivnit to, jak se lidi rozhodnou?"

Přednáška vám ukáže, nakolik fonty ovlivňují naše jednání a rozhodování. Každý den, každou chvíli a ve všech oblastech života i podnikání. Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak výběr písma ovlivní i vaše rozhodování i emoce.

Jakub Liška a Petr Kuběnský

Court of Moravia

Rozvoj lídra jako hra

Spousta manažerů věří, že jsou ve své práci hodnocení za to, že jsou chytří odborníci nebo fajn lidi. Přitom jejich úspěch ale mnohem víc závisí na tom, jak dobře dokáží ztvárňovat různé role, které od nich firma očekává. A jak mezi nimi umí situačně přepínat. Ale jak se tohle zjišťuje? Víte vy sami, zda máte být stratég, kvaliťák, multioborovec, propojovatel či moderátor? A tušíte, ve kterých situacích jakou roli naopak úplně vypnout. Leadership je v 21. století dobrodružná cesta hrdiny, který možná na začátku vůbec netuší, co ho čeká a postupně objevuje, že vedení lidí je svět o nekonečně mnoha odstínech. Že není umění se jen v něčem posilovat a tunit, ale taky obrušovat, upozaďovat a vypínat. Je to hra, kterou hrajeme s naším týmem, firmou, ale především sami se sebou a vlastní hlavou, naší minulostí a budoucností. Na cestě leadershipového hrdiny můžete bloudit nazdařbůh. Anebo si s sebou vezmete průvodce, živého nebo alespoň tištěného. Anebo se vyzbrojíte leadershipovými kartami, které vám postupně odhalují, jaká zastavení vás na cestě čekají a jakým výzvám se budete nejspíš potřebovat postavit. A pak záleží, kdo bude vyzyvatelem. Jestli váš šéf, nebo vy sami. Váš vnitřní dobrodruh, kterého láká výprava za objevením nejlepší verze sebe sama.

Radim Kracík

Effectix.com s.r.o.

Pár tipů jak si nezkurvit kariéru hned na začátku

Existuje chování a způsoby práce, které vám zaručeně ztíží rozjezd kariéry. Nebudu prezentovat žádnou ucelenou metodologii. Přednáška bude obsahovat ukázky, s čím jsem se setkal za svou praxi na různých pozicích a jak s tím pracovat.

Michalis Katapodis

3IT úspěšný eshop s.r.o.

Jak vás prohra může posunout a proč si hrát s čísly

Každá, i sebelepší, teorie jednou narazí na praxi. Naše teorie již narazila, proto jsme upravili pravidla hry. A vy se z toho můžete poučit. Připravili jsme pro vás praktické tipy pro vývoj softwaru na míru. Dotkneme se také témat, jak měřit výkonnost vývojářů, jak nastavit KPI a jak motivovat tým ke spokojenosti klienta, vývojářů i vás.

Během jednoho roku jsme kompletně změnili strukturu a řízení firmy. Vy se dozvíte, co všechno nám to přineslo a co od toho dále očekáváme.

Vitalij Petráš

Freelancer

Devstack pro frontend kodéry

Popovídáme si o prostředí a automatizacích, které usnadní vývoj frontendu.

Ukážeme si: - co vše můžeme automatizovat - jak minimalizovat často opakující se akce - tipy jak zpříjemnit své pracovní prostředí - jak automatizace přispívá k efektivitě

Vít Schaffarczik

Jak jsme zvýšili počet objednávek z Facebooku o 500 %

Chcete se dozvědět, jak se dá na Facebooku během 5 měsíců zvýšit počet objednávek o více než 500 %? Na přednášce vám ukážu konkrétní tipy, které nám pomohli těchto výsledků dosáhnout.

Matej Chyľa

Liquid Design

Bez klienta to nejde!

Bez klienta nikdy dobrý web nevznikne. Jak se připravit na tvorbu webu a spolupráci s dodavatelem? Na co všechno musíte pamatovat? A kdy budete potřeba nejvíce? Být připraven znamená nebýt překvapen.

Adam Košinar

poski.com | kosinar.cz

Namíchejte si správný marketingový koktejl 🍹

Chcete vést svůj projekt jako zkušený manažer? Ukážeme si, jak zvolit vhodné marketingové kanály a jak vyhodnocovat jejich úspěšnost.

Přednáška je vhodná pro: - majitele webů, e-shopů a začínajících projektů - online markeťáky - pro všechny zvědavce, kteří chtějí zjistit, jak namíchat správný marketingový koktejl ?

Pavel Ungr

SEOloger s.r.o.

Jak udělat z Gmailu nadupaný stroj na osobní produktivitu

Funguju od roku 2005 na Google (Gmail, Disk, Kalendář) platformě a online. Moje kancelář je mobil a notebook. Makám pro super klienty a nemůžu si dovolit, abych nefungoval. Nechci žádné drahé CRM. Proto bych vám rád ukázal můj bezchybný proces založený na Gmailu a Google obecně. Nástroje Gmelius a Streak included. Přijďte a naučím vás to taky!

Jindřich Kaloč

PaperBunker s.r.o.

Historie mobilních her... Aneb mám mrštný palec!

Představení mých dosavadních zkušeností z herního bussinesu , primárně zaměřeného na mobilní trh. Vývoj nejen mobilního herního trhu v průběhu let - od tlačítkových telefonů po dnešní stav. K tomu náhled za oponu vývoje her pro ostatní současné platformy.

Filip Matuška

Thermo Fisher Scientific

Kickbox - inovace i od skladníka ve šroubárně

Revoluční inovační program, který probudí duši inovátora a podnikatele opravdu v každém - od skladníka po top management. Stačí kafe, energeťák, zápisníček, návod se 6 kroky a 1000 EUR.

Vlastimil Venclík

CEO & co-founder Oddin.gg

Esports a neuronové sítě

Jak lze použít umělou intelingenci v esports? Podíváme se na problém pohledem datového analytika. Představíme jak u nás v Oddin.gg získáváme data z esports her, co s nimi lze dělat a jak je můžete použit třeba pro kurzové sázení.

Radim Dittrich

Ing. Radim Dittrich

Video, kterého si cílovka konečně všimne

O pozornost vaší cílovky usilují stovky reklam. Jak si být jistí, že ji získá zrovna vaše video? Odpověď zní: odvážná kreativa, originální myšlenka, nečekané provedení. Má tohle vaše reklama? Nebo jste si za nemalý peníz nechali natočit další promo video, které splyne v davu konkurence? Kreativní marketing funguje a zdaleka není doménou jen velkých hráčů na trhu. Jaké video dostane vaši cílovku do kolen? Zvládnete ho natočit sami, nebo si najmete profesionály? Kolik vás bude stát a co dalšího byste měli vědět, než se do toho pustíte? Video chce každý, ale jen málokdo ví, jaké a proč vlastně. Nechte si poradit od režiséra nejoceňovanějšího kreativního studia na Moravě. Protože efektivní videomarketing se bez skvělé kreativy neobejde.

Martin Janiczek

GlobalWebIndex

Elm: jak mít z vývoje webové aplikace radost i při 70k řádcích kódu

Tvořit webové aplikace od nuly "na zelené louce" je zábava a vzrušující, ale jak projekt roste a stárne, začínají být většinou úpravy, údržba a přidávání nové funkcionality těžší a těžší; starý kód se plete do cesty a vývojáře zpomaluje.

Nemusí to tak ale být - na přednášce chci sdílet svou zkušenost s vývojem aplikace, která i po bezmála třech letech zůstává jednoduše udržovatelná, rozsáhlé změny nejsou problém, a pracovat na ní je radost.

Vaši programátoři to ocení :)

Karel Dytrych

Freelo

32 tipů pro efektivní organizaci práce a řízení projektů

Servírovat budu rychlá a chytrá pravidla, která se osvědčila u spousty týmů. Do svého workflow je budeš moct zabudovat hned druhý den. K mání bude:

- tipy k zadávání úkolů - strukturování práce - pravidla komunikace - tipy k osobní produktivitě - tipy k zavádění kolaboračního nástroje do týmu

Bude to stát za to!

x