INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

PREAMBULE

 1. Tato informace slouží pro všechny fyzické osoby, které předávají své osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ke zpracování a uchování správci osobních údajů společnosti Shopsys s.r.o., IČO: 27790487, sídlem Koksární 1096/10, 702 00 Ostrava (dále jen „Správce“) v rámci pořádání konference Barcamp Ostrava (dále jen „konference“).
 2. Informace je poskytována zejména těmto kategoriím subjektů osobních údajů
  • Účastníkům konference
  • Přednášejícím na konferenci
  • Osobám odebírajícím newsletter týkající se konference
 3. Požadavek na sdělení Osobních údajů, jejich uchování, zpracovávání či předávání třetím osobám jakož i ochrana Osobních údajů se ze strany Správce provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „GDPR“).

II.

INFORMACE O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává a zpracovává pouze Osobní údaje, které jsou nutné pro řádný výkon své činnosti v rámci organizátorství konference, a to pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených zákonných titulů:
  1. Osobní údaje účastníků
   • Účely evidenční a možnost identifikace účastníka v rámci prezence a umožnění vstupu na konferenci
   • Oprávněný zájem Společnosti coby organizátora - zasílání bližších pokynů týkající se účasti na konferenci a na programu (vč. výzvy účastníků k hlasování o náplni konference)
  2. Osobní údaje přednášejících
   • Oprávněný zájem Správce - možnost identifikace přednášejícího a komunikace v rámci přípravy jeho přednášky
  3. Osobní údaje odběratelů newsletteru
   • Možnost splnění závazku Správce zasílat newslettery týkající se konference odběrateli na kontaktní elektronickou adresu, která jím byla poskytnuta (zákonný titul: plnění závazků Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
  4. Osobní údaje sponzorů/partnerů konference (či kontaktních osob sponzorů/partnerů)
   • Možnost splnění závazku Správce poskytnout protiplnění za poskytnutou finanční odměnu včetně komunikace ve věcech organizačních (zákonný titul: plnění závazků Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
  Dále pak vždy pro účely, ke kterým byl ze strany subjektů osobních údajů poskytnut Správci souhlas (zejména prostřednictvím registračních formulářů nacházejících se na www.barcampostrava.cz).

  Správce může v souvislosti s pořádáním či propagace konference nakládat s fotografiemi či audiovizuálními díly, na kterých mohou být zachyceny všechny výše uvedené subjekty osobních údajů. Takovéto jednání spadá především pod právní úpravu zákona č.89/2012 Sb. K tomuto Správce uvádí, že byly všechny subjekty osobních údajů o zachycení a zpracování podobizny před vstupem na akci upozorněny prostřednictvím registračního formuláře a vstupem na akci poskytnuly svůj konkludentní souhlas. Naplní-li pořízení fotografie znaky nakládání s osobními údaji podléhající GDPR, platí, že se jedná o oprávněný zájem Správce coby organizátora a propagátora konference za situace, kdy je pořizování fotografií či audiovizuálních záznamů legitimně očekáváno a předpokládáno.
 2. V případě, že bude Správce užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v odst. 1, neprodleně poskytne subjektu osobních údajů informaci o tomto jiném účelu a další nezbytné informace, popřípadě si od subjektu osobních údajů předem vyžádá souhlas k takovému užití, není-li účel tohoto užití na základě jiného zákonného titulu správce osobních údajů.
 3. Osobní údaje budou Správcem poskytnuty těmto třetím osobám: pořadatelé konference, kterými jsou zejména zaměstnanci a spolupracující osoby Správce
 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 5. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 6. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání konference a poté po dobu maximálně 2 let za účelem kontaktování subjektu Správce o dalších akcích Správce. Tato doba se může lišit u jednotlivých souhlasů subjektu.

III.

NAKLÁDÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává Osobní údaje a zajišťuje jejich ochranu v souladu s přijatou vnitřní směrnicí, která je vypracována na základě GDPR a souvisejících předpisů.
 2. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má každý subjekt osobních údajů tato práva:
  • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce
   • Subjekt osobních údajů si může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byly Osobní údaje získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování,
   • Právo získat kopii všech Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů
   • Subjekt osobních údajů může požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů
   • Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) byla vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů
   • dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) je popírána přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů je vznesen požadavek zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, (iv) nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem subjektu osobních údajů, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST Osobních údajů,
   • právo získat Osobní údaje, které byly poskytnuty Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, taktéž Společnost tyto Osobní údaje předá na pokyn subjektu osobních údajů jinému správci.
  • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování Osobních údajů
   • možnost u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů, což zapříčiní, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu osobních údajů.
 3. Veškerá svá práva dle odst. 2 je možno uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@barcampostrava.cz .
 4. Nebudou-l ze strany Správce splňovány požadavky na zpracování a ochranu Osobních údajů a/nebo bude docházet k porušování či ohrožování práv subjektu osobních údajů, má tento právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.

V Ostravě dne 1. 3. 2022

Martin Barna

Martin Barna Online Výživa a Fitness

Jak zhubnout i bez výživového poradce

V roce 2012 na Zemi poprvé zemřelo více lidí na problémy spojené s obezitou než hlady. Během COVID se situace obezity dramaticky zhoršuje. Od roku 2006 do roku 2016 se doba kterou lidé denně stráví v sedě zvedla z 5,7 na 6,4 hodin. Mým cílem je ukázat lidem, že to jde i jinak. Že to jde i bez dlouhých hodin strávených s činkami ve fitku. Ukázat, že stačí jen pár cviků, procházek, návyků a pochopení toho, jak hubnutí funguje a jak si jídelníček vytvořit a upravovat sami.

Pojďte do toho semnou!

Renata Novotná

Renata Novotná

Firemní procesy & Freelo - konkrétní tipy, kterými šetřím energii, čas a peníze mých klientů.

Rychleji, jednodušeji a kvalitněji. I když se většinou říká, že je to buď a nebo, ukážu vám několik příkladů, kdy jsme u mých klientů díky Freelu snížili chybovost a zrychlili zpracování různých úkolů. Praktické use cases, které můžete vzít a začít používat u vás.

Veronika Dostálová

Ecomail.cz

Jak nešlápnout do spamu - vše o doručitelnosti v e-mailingu

Posíláte na vlastní databázi, snažíte se dělat kvalitní e-mailing a rozhodně se nepovažujete za „spamera“? I tak se může stát, že vám newslettery ze dne na den začnou padat do spamu. Jak tomu předejít? Přijďte si pro přehled těch nejdůležitějších zásad v doručitelnosti a vyhněte se spam složce obloukem.

Marek Mencl

Pábení s.r.o.

Udržitelnost jako byznys model

Jak skrze finančně prosperující byznys podporovat důstojný a ekologicky bezpečný život lidí?

Ladislav Vitouš

CZ8905200733

Jak přežít v PPC byznysu v roce 2022, aneb WTF just happened?

Cookie apokalypsa, FLoC, Performance Max, RSA, iOS 14. PPC reklamy byly vždy dynamický obor, ale v poslední době nás bombarduje jedna změna za druhou a každá radikálně mění pravidla hry. Jak se s tím vyrovnat, získat náskok před konkurencí a odnést si ze všech těchto změn to nejlepší, se dozvíte v této přednášce.

Přednáška pro každého, kdo má eshop nebo chce být vidět online, pro stávající i budoucí PPC specialisty.

Filip Klumpar

Nakopni svůj život k produktivitě

Chcete se dozvědět, jak být produktivní v každé situaci? Jaké triky využít pro zlepšení sebe i svého byznysu? Jak povýšit svou kariéru na vyšší úroveň? To nejlepší ze světa osobního rozvoje, TOP lifehacky i tipy na efektivní život. Mějte během dne stále dostatek energie, abyste stíhali všechno. Přijďte se inspirovat, co v kariéře funguje mně i lidem v mém týmu a pravděpodobně bude fungovat i Vám.

Petra Stupková

Legitas advokátní kancelář

Právo jako brzda vašeho byznysu?

Interaktivní přednáška plná vašich otázek a mých odpovědí! Je NFT autorským dílem? Jak můžete získat podíl ve firmě, kde pracujete? Musí všechny e-shopy přetextovat tlačítka? A jak vysoudit 3 miliony dolarů za horké kafe? Můžete na nevhodně postavené reklamě nebo značce prodělat kalhoty? A kdo může za to, že musíme ještě pořád řídit? Pojďme si popovídat o tom, jak nenechat zákon, aby brzdil váš byznys!

Jana Parmová

Optimio s.r.o.

Tajné zápisky HR aneb jak získat práci v agentuře

Znáte to? Toužíte získat práci v agentuře, ale bez praxe z agentury se dočítáte už po sto páté, že nejste vhodný kandidát. Jak překonat hradbu NE, získat si přízeň náboráře a nakonec i vysněný agenturní post, který vám pomůže rozjet kariéru v online marketingu. Tipy a triky přímo od zdroje.

Aneta Vymětalová

Advisio

Jak využít fotosoutěž k budování lovebrandu a přílivu objednávek?

Chytněte, vyfoťte, ulovte výhru. Přijďte si poslechnout, jak fotosoutěž Rybářský oskar rozvířila stojaté vody českého rybářství a posílila brand klienta Chyť a pusť. Poradíme, jak áčkově rozmazlovat stávající zákazníky, ulovit nové nebo získat plnou síť objednávek. Jednou provždy.

Martin Janiczek

Permutive

Tipy a triky pro implementaci design systémů

Design systémy jsou tu s námi už hezkých pár let. Budu sdílet zkušenosti s tím, jaké principy se mi osvědčily při jejich implementaci v kódu - jaký přístup vede k výsledku, který je kvalitní, robustní, bez kompromisů a dobře se s ním pracuje.

Lukáš Adamec

ITIXO

Jak zorganizovat mezinárodní event v době covidové

Poznejte zákulisí příprav a organizace Update Conference Prague - největší konference pro .NET vývojáře v Česku. Dozvíte se, jak jsme se z punkových začátků vypracovali až k velké a uznávané mezinárodní konferenci. Poodhalím, jaké trable jsme museli řešit a jak moc se eventy změnily v době covidové. Zjistíte taky, že live-stream není žádná sranda a vyžaduje spoustu příprav, mnoho aplikací a zkušený tým.

Petr Večeřa

profiq s.r.o.

Jak otestovat, jestli je vaše app vhodná leda na šnečí závody?

Je rozdíl vyzkoušet, jak se aplikace chová, když ji používá jeden uživatel a když tisíce zároveň. Proto se během přednášky podíváme na Performance testing a důvody k testování aplikace v zátěži ještě před spuštěním. Mrkneme na aktuální trendy v performance toolingu. Jaké řešení jsou dostupné zdarma a proč je nástroj k6 aktuálně nejvíce "hot" a velká část nových projektů používá právě jej.

Ing. Pavlína Žukovská

NEODAT s.r.o.

Daňové tipy a triky

Řekneme si, na co si ve svém podnikání dát pozor, co opravdu nepodcenit a aby to nebyla typicky nudná rozprava nad daněmi, tak i co naopak můžete ve svém podnikání využít.

Tomáš Widlák

Lemonero

Microservices v praxi - super tool, ještě větší fuckup

Přijďte si poslechnout jak jsme se k často skloňovanému design patternu postavili v Lemonero. Přístup, který nám umožnil v našem ekosystému služeb využít nejlepší vlastnosti různých jazyků a zařadit do našeho dev-stacku jazyky jako Go nebo Kotlin. Ale také jaké problémy to sebou nese!

Budu se těšit na Vaší účast, dotazy a hlavně budu rád za sdílení s Vaší zkušeností s micro-service.

Michalis Katapodis

3IT úspěšný eshop s.r.o.

Co mají společného lovci mamutů, antičtí řekové a moderní firmy?

Peníze, vize, projekty, lidé to vše ovlivňuje Vaši spokojenost v práci. Jakou roli ale hraje firemní kultura? Byla, je a bude důležitá? Jak ji definovat, co od ní očekávat? V čem je dobrá a v čem zrádná?

Karel Souček

Optimio s.r.o.

Živě z marketingové agentury: Redesign e-shopu T-shock pod drobnohledem UX specialisty

Zapomeň na teorii, tentokrát to bude čistě z praxe. Jsem Karel a řeknu ti, jak v Optimiu stavíme rozsáhlou informační architekturu a wireframe u klienta T-shock, který tiskne vtipné potisky na trička. A to doslova ŽIVĚ = zatímco budu stát na pódiu a povídat o tom, proč při redesignu webu potřebujete UX specialistu a výhodách UX testování, můj tým v Brně bude v práci pokračovat. Náš projekt stále probíhá a žije – prozraď nám v závěrečné diskuzi, co si o něm myslíš!

Damir Špoljarič

Jak se nezbláznit - z 220kg až do cockpitu dopravního letadla a budování globálních projektů

Při budování firmy během 16 let, která funguje v režimu 24x7, jsem se setkával se stresem, který jsem dříve řešil jídlem. Moje přednáška bude o mém laickém pojetí a osobní zkušenost ze zvládání stresu a některých aspektů vlastní povahy, díky čemuž se lze stát produktivnějším a hlavně spokojenějším a to i při každodenním vstávání s připraveností například na výpadek datacentra nebo vysazení motoru letadla s cestujícími po vzletu.

Jindra Hraško

Proč Jindra

Jak mít zodpovědné a samostatné zaměstnance?

Proaktivní zaměstnanec, který ví, co a proč dělá. Sen každé firmy, sci-fi, nebo dosažitelný stav? 😉 Provedu vás tím, co může firma udělat proto, aby svým zaměstnancům umožnila rozhodovat se samostatně a zodpovědně. Ukážeme si praktické kroky a metody, díky kterým můžete mít vysněné zaměstnance i vy.

Martin Kuchař

Maku Maku s.r.o.

10 důvodů, proč byste měli mít Bitcoin ₿ ⚡

O Bitcoinu nyní slyšíme i v masmédiích. Dávno není jen otázkou ajťáckých diskusních fór. Proč tomu tak je a proč je důležité mít více, než nula BTC vám poví zakladatel největší konference tohoto typu ve střední a východní evropě.

Tomáš Schwarz

Upster s. r. o.

Co dělat, když vám PPC neplní obchodní plány?

Vysoké PNO, malé tržby nebo ztráta místo zisku? Dokážete systematicky identifikovat, kde je problém a příležitost? Pojďme společně začít technickým nastavením kampaní. Další zastávka budou kreativy. A nakonec skončíme v marketingovém mixu. Je chyba v PPCčkařovi, který neumí nastavit kampaně? Nebo třeba leží úplně někde jinde...

Stanislav Vavřík

On-line marketing

Sociální sítě a propagace regionálních firem a regionálních projektů.

Praktické strategie, které se osvědčili jak v B2C tak B2B projektech. Jak využít sofistikované strategie pro budování prodejů a business dílky správné strategii Facebook stránek a Facebook skupin? Jak využít YouTube kanál pro podporu místní restaurace? A další strategie.

Tereza Kučková

AdVisio marketing s.r.o.

Jak komunikovat za velké značky a nezbláznit se?

Správce socek, ten tvrdej chleba má. Jak komunikovat za velké značky na sociálních sítích a být nad věcí? My v Advisio víme [a povíme]. Těšte se na případové studie Dopravního podniku Ostrava, Super zoo nebo Chyť a pusť, komunikační strategie i “špeky” z praxe.

Václav Prak

RAYNET

All you need to know about SaaS

Software-as-a-service firmy v Česku i ve světě zažívají velký boom. V čem tkví krásy tohoto mladého byznys modelu si krátce povíme.

Hlavně ale proletíme české "SaaSka", komunitní eventy a nově vzniklé pozice na trhu práce, které díky SaaS indrustry vznikly (remote i v Česku).

Last but not least si řekneme, jak je na tom přímo ostravská SaaS scéna.

Michal Voják

Designers & Developers

Jak do tvorby digitálního produktu správně zapojit UX a business cíle

Firmy jsou často orientované na vytváření nových funkcí do jejich digitálních produktů. Tyto produkty pak následně nejsou řádně ověřeny uživateli či neplní business cíle. Často vnímají UX jako okořenění funkčnosti těsně před zadáním na vývoj. Tím ale opomíjejí správné zapojení UX a Business pohledu. Na přednášce představím různé metody a zkušenosti z praxe, jak více zapojit uživatele a cíle pro procesu, tzn. Product Discovery a tím vytvářet produkty, které přináší jak uživatelům, tak firmě přidanou hodnotu.

Matěj Kapošváry

Shopsys

Řídit firmu jako firmu

Jakým způsobem řídíte svou firmu? Dějí se věci "tak nějak samy", nebo je řízení vědomé? Máte definovanou misi, vizi, dlouhodobé cíle? A jak tyhle abstraktní a vzdálené milníky rozpadáte do toho, co byste vy a vaši kolegové měli dělat dnes, zítra a za kvartál?

V přednášce představím systém řízení, který už několik roků používáme a stále jej vylepšujeme (a mimo jiné nám pomohl za poslední 4 roky vyrůst z 30 na téměř 100 milionů obratu). Těšit se můžete na konkrétní příklady i fuck-upy.

Pavel Kutáč

profiq

Nechte zákazníky konfigurovat vaši službu přes Terraform

Terraform patří mezi nejpoužívanější nástroje pro konfiguraci infrastruktury pomocí kódu. Lze jím konfigurovat od Google Cloud Platform či AWS přes GitLab až po DataDog či Grafanu. Tak proč ne vaši službu?

V přednášce ukážu, jak si takový Terraform provider napsat a umožnit tak nastavovat vlastní službu pomocí Terraform souborů.

Jan Kohut

JakseRychleNaucit.cz

Jak jsem ještě při studiu vydělal první milion prodejem know-how?!

V přednášce s vámi sdílím příběh toho, jak jsem budoval stránky JakseRychleNaucit.cz, na kterých nejenom studentům radím, jak využívat potenciálu a možností svého mozku naplno.

Přednáška ovšem není pouhým plácáním o tom, jak jsem "dokonalý", protože mě živí prodej kurzů, e-knih nebo přednášek. Především se dozvíš, co podle mě musíš rozhodně udělat, aby si v jakémkoliv podnikání uspěl.

Šimon Heider

AdVisio marketing s.r.o.

Universal Analytics je mrtvé, ať žije GA4!

Google Analytics jak ho známe, v červnu 2023 definitivně končí. Nasadili jste si na web nové Google Analytics 4 a nemáte ponětí co dál? Přijďte si poslechnout naši přednášku. Provedeme vás novým rozhraním a vysvětlíme, jak s Analytics 4 pracovat. Také vám prozradíme, které přehledy si nechat odborníky zpracovat, abyste zvládli měřit výkon vašeho webu bez obav ze ztráty dat.

Boris Šuška

Jak (ne)vydělávám na Bitcoinech

Nejvíc se o Bitcoinu píše, když za půl roku zdvojnásobí svoji, již tak astronomickou, hodnotu. To, že se o něm teď tak moc nemluví bude nejspíš proto, že od listopadu jeho hodnota spíš klesá, než roste. Dá se i tak na něm vydělat? Jak moc se tomu člověk musí věnovat, aby to dávalo smysl? Kolik to vynáší a jak si vedou ostatní kryptoměny? Pokusím se vám zprostředkovat své zkušenosti a dojmy z obchodováni s kryptoměnami a jaké nástroje jsem naprogramoval, abych byl o něco úspěšnější, než ti co při obchodování prodělávají. Nebudou chybět ani konkrétní čísla, upozorňuji však, že se spíš považuji za nadšence do zpracovávání dat, než za obchodníka.

Lukáš Havlásek

Notino

Trendy v ecommerce a expanze z pohledu leadra evropského beauty trhu Notina

Řekneme si, jak přemýšlí nad expanzí a budoucím vývojem oboru největší evropský beauty ecommerce hráč Notino, a jak se mu z čech povedlo prorazit ve 28 zemích Evropy.

Tomáš Rygl

výuka UTB / vlastní projekty

Umění komunikace - aneb jak budovat zdravější vztahy

Jak správně komunikovat s druhými, co na našem vystupování vůči okolí zlepšit a jak dál budovat vztahy, aby byly zdravější a hlubší. Přednáška bude interaktivní, naučíte se zde mimo jiné techniku aktivní konstruktivní komunikace.

Martin Jurek

Moravskoslezské inovační centrum

Příběh hacknutých firem a jak se na to připravit

MSIC pomáhá malým a středním firmám v MSK prověřit svou připravenost na kybernetický útok. Stále více a více firem se na nás obracelo, že zažily hacknutí svých systémů. Jak to celé probíhalo? Jak můžeme zabezpečit naše firmy, abychom těmto útokům odolali? Přijďte si poslechnout příběhy hackuntých firem a možnosti prevence.

Vašek Macíček

Shopsys

Tipy z praxe: jak změnit projektové řízení z noční můry na vaši nejsilnější stránku

Projektové řízení je pro řadu firem i jednotlivců noční můrou - znamená stres, nespokojenost, neplnění termínů a rozpočtů. V přednášce se podělím o to, co jsem se naučil za posledních 8 let vedení středních a velkých projektů. Budeme se bavit o transparentnosti, komunikaci, očekáváních, prioritách a dalších aspektech, které pomáhají doručovat projekty včas, v rozpočtu a ke spokojenosti všech stakeholderů.

Filip Klumpar

Jak se stát rentiérem aneb Půjde to pasivně?

Jak by vypadal Váš život při finanční nezávislosti? Co musíte dělat pro to, abyste měli možnost přestat pracovat a žít z renty? Jaký Vás čeká důchod od státu?

Jedinečné know-how, jak se vhodnou správou financí vymanit z pomyslného krysího závodu a spoléhat se jen na sebe. Spočítejte si, co pro to musíte se svými financemi dělat a nastartujte motory ke své finanční svobodě.

Štěpán Bechynský

Microsoft

Custom Vision

Pomocí služby Azure Cognitive Services Vision můžete analyzovat obrázky a získat informaci, co na obrázku pravděpodobně je. Tato služba má však omezený počet objektů, který umí rozpoznat. Pokud potřebujete rozpoznávat vlastní objekty na obrázku, tak je třeba si natrénovat vlastní model na rozpoznávání. Pomocí služby Azure Cognitive Services Custom Vision je to velmi snadné a nemusíte být datový vědec. V přednášce si uděláme úvod do Azure Cognitive Services a použití služby Vision a pak se naučíte, jak natrénovat vlastní model na rozpoznávání objektů na obrázku (Object Detection) nebo zařazení obrázku do příslušné kategorie (Classification).

Radim Daniel Panek

RDPANEK LABS s.r.o.

Měříme, co se děje pod pokličkou webového prohlížeče

Browser není blackbox, ale malá infrastruktura, která je poměrně složitá a všichni ji považujeme za samozřejmost. Náš startup Canarytrace se zaměřuje na měření procesů, které se odehrávají uvnitř browseru. Měříme rychlost jednotlivých fází, snifujeme komunikaci mezi browserem a backendem, sbíráme další telemetrická data a automatizovaně vyhodnocujeme, jestli je web v pořádku a pokud ne, tak kde je problém a jak je závažný.

Na přednášce ukážu jak máme Canarytrace postavené, co to dělá, jak to funguje a jak to jde naproti klasickým performance testům.

x